Aanleiding

In 2015 heeft de gemeente Barneveld haar Energievisie 2015-2020 vastgesteld. Daarin staat beschreven om minimaal 12 MW (megawatt) aan windenergie op te wekken, bij voorkeur langs infrastructuur. Tot 2030 ligt de focus op het opwekken van duurzame energie met wind en zon. De gemeente stelt dat andere technieken op dit moment nog onvoldoende bewezen of (door)ontwikkeld zijn waardoor het (grootschalig) realiseren van deze technieken voor 2030 niet haalbaar is.

MER zoeklocaties

Op 13 december 2017 heeft de gemeenteraad van de gemeente Barneveld besloten dat er een onderzoek moet komen naar de plaatsingsmogelijkheden van windturbines op het hele grondgebied van de gemeente Barneveld om de gemeentelijke en provinciale doelstellingen voor duurzame energie te halen. Op basis van de uitkomsten uit het onderzoek wordt een sectorale structuurvisie windenergie Barneveld opgesteld, welke aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. In het kader van het opstellen van de sectorale structuurvisie wordt de procedure van een milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen en vervolgens wordt het Milieu Effect Rapport[i] (MER) en de structuurvisie in samenhang door de gemeenteraad vastgesteld. De insteek is marktpartijen de gemeente kunnen benaderen met initiatieven voor de genoemde zoeklocaties. De volledige ambitie is te lezen in de concept RES (Regionale Energie Strategie)[ii]


[i] https://www.barneveld.nl/fileadmin/Barneveld/Projecten/MER_Windenergie_in_Barneveld_V2.0.pdf

[ii] https://www.barneveld.nl/fileadmin/Barneveld/Projecten/Documenten/Voorlopige_Concept_RES_Regio_Foodvalley.pdf