Achtergrondinformatie

Behorende bij Nieuwsbrief 1 – 2023 “Update Windpark Barneveld”

Doordat er in het coalitieakkoord van de gemeente Barneveld staat dat er geen windmolens zullen komen zolang de nieuwe wetenschappelijk vastgestelde normen voor de plaatsing van windmolens niet gereed zijn en het elektriciteitsnetwerk voldoende is versterkt, is de “sense of urgency” om een bijdrage aan de strijd tegen de komst van windmolens te leveren bij veel mensen op een laag pitje komen te staan. Er is zelfs gemeld dat de verwachting is dat dit niet voor 2029 het geval zal kunnen zijn. Wij hebben de afgelopen 6 maanden het nodige onderzoek gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat wij ons voor alle zekerheid beter niet in slaap kunnen laten sussen en wel om de volgende contra-indicaties:

 1. De gemeente Barneveld heeft de deur voor de komst van windmolens op hun voorkeurslocatie Harselaar d.m.v. de Structuurvisie Wind wagenwijd opengezet, zichzelf daarmee buitenspel gezet en de Provincie Gelderland kan daardoor dus een vergunning verlenen voor een windpark op die al goedgekeurde voorkeurslocatie, desnoods via een Provinciaal Inpassingsplan (PIP);
  • Er heeft niet voor niets al een artikel in de krant gestaan waarin gedeputeerde Jan van der Meer heeft bevestigd dat bovenstaande het geval is en hij voor een windpark op voorkeurslocatie Harselaar wil gaan;
 1. De nieuwe normen voor de plaatsing van windmolens zullen volgens plan al begin 2023 via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB=besluit van de regering) gelanceerd worden, waarbij de windindustrie (verenigd in de NWEA) en het geselecteerde onderzoeksbureau Arcadis (= NWEA lid!) ervoor hebben weten te zorgen dat waar het met name om ging niet onderzocht gaat worden: de gezondheidsklachten als gevolg van onder andere laagfrequent geluid en trillingen (tot op 30 km meetbaar);
 2. Volgens eerdere informatie zal het elektriciteitsnetwerk in onze regio al in 2024 verzwaard worden;
 3. De huidige elektriciteitswet geeft de burgers al vrijwel geen mogelijkheden om met succes bezwaar te maken tegen de komst van windmolens. Daarbij heeft de Provincie veel mogelijkheden om een PIP toe te passen en in de nieuwe elektriciteitswet die de komende maanden door Rob Jetten gelanceerd gaat worden is dat helaas nog verder dichtgetimmerd;
  • Datzelfde geldt overigens ook voor de nieuwe Omgevingswet die binnenkort van kracht wordt, waarbij er ook nauwelijks meer aanspraak gemaakt kan worden op planschade door de verhoogde schadedrempel van 4% eigen risico;
 1. Verder kwam recent in het nieuws dat de Europese Commissie het voorstel heeft ingediend voor een EU-noodverordening om de energietransitie te kunnen versnellen, waardoor alle projecten lichter getoetst gaan worden aan de milieuwetgeving en dat alle EU energieministers daarmee hebben ingestemd;
  • De NLVOW is hier bezorgd over, aangezien zij verwachten dat hier ook windmolenplannen onder gaan vallen;
 1. Tot slot zullen alle initiatiefnemers (lees: financieel belanghebbenden en de windindustrie) er samen alles aan doen om zo spoedig mogelijk (=voor 1 januari 2025) de vergunningen rond te krijgen, voordat er een kink in de kabel komt…

Al het bovenstaande baart ons enorme zorgen en roept de vraag op waarom er met alles zoveel haast wordt gemaakt, als er toch tot 2029 geen extra aansluitingen voor windmolens op het elektriciteitsnetwerk mogelijk zijn? Ook de NLVOW is er niet gerust op. Want als de overheid Tennet een flinke kapitaalinjectie zou geven, kunnen er in bepaalde regio’s zoals Barneveld waarschijnlijk al veel eerder windmolens worden geplaatst.

Steunt u ons? Wilt u uw bereidheid tot inzet (meerdere mogelijkheden) via deze enquete aan ons kenbaar maken? Het is in uw eigen belang!